CA Roman Tandler

Vložte svůj text...

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í a g e n t u r y Roman Tandler

I.Popis činnosti

Roman Tandler (dále jen CA) je provizním prodejcem zájezdů tuzemských i zahraničních cestovních kanceláří (dále jen CK).Dále Roman Tandler zajišťuje další služby, například ubytování a dopravu, průvodcovské služby, organizuje jednodenní zájezdy, sportovní akce, kurzy, tematické víkendy a poskytuje cestovní poradenství.

II. Informace o zájezdech

Roman Tandler nabízí zájezdy za stejnou cenu jako pořádající CK, a to včetně veškerých slev,

akcí apod.

Roman Tandler přebírá údaje o zájezdech z databází jednotlivých příslušných CK. Proto Roman Tandler nezaručuje a nenese odpovědnost za jejich přesnost a úplnost. Pro zákazníka jsou

závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě a cestovní pokyny zaslané

cestovní kanceláří. Roman Tandler si vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které

mohou vzniknout při přepisu zájezdů do databáze serveru, i po rezervaci. Zákazník

zprošťuje CA odpovědnosti za případné škody vzniklé v souvislosti s případnými

nepřesnými daty na webových stránkách CK.

III. Objednávka a rezervace

Zákazník může učinit nezávaznou objednávku elektronicky, telefonicky nebo poštou.

Pracovník CA ověří kapacitu, a pokud je to možné, vytvoří u pořádající CK

předběžnou rezervaci na jméno zákazníka. Pokud zájezd volný není, oznámí to CA

zákazníkovi a navrhne mu případně vhodné alternativy.

Doba předběžné rezervace bývá zpravidla několik dnů, u zájezdů last minute

zpravidla několik hodin.

Bez zbytečného odkladu po vytvoření rezervace kontaktuje pracovník CA zákazníka a

sdělí mu dobu rezervace a celkovou cenu zájezdu. Pokud zákazník hodlá rezervaci

využít, sdělí během doby rezervace pracovníkovi CA všechny údaje potřebné k

vyplnění Smlouvy o zájezdu - tuto vyplněnou smlouvu předá CA zákazníkovi (pošle emailem nebo

poštou zákazníkovi) spolu s potvrzením o pojištění CK proti úpadku, všeobecnými

obchodními podmínkami CK a způsobem platby. Smlouva o zájezdu zaslaná emailem má

stejnou platnost, jako originál zaslaný poštou.

Zákazník podepsanou Smlouvu o zájezdu odešle emailem nebo poštou do CA spolu s dokladem

o uhrazení ceny zájezdu. Svým podpisem zákazník stvrzuje správnost údajů na Smlouvě o zájezdu,

souhlas s obchodními podmínkami CA a s obchodními

podmínkami CK (a to za sebe a za všechny osoby uvedené v objednávce) a potvrzení

o tom, že obdržel všechny přílohy cestovní smlouvy.

Po obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu a dokladu o provedení platby zasílá CA

Smlouvu o zájezdu k potvrzení pořádající CK.

Smlouva o zájezdu se stává závaznou v okamžiku jejího potvrzení ze strany pořádající CK.

Pokud ve zcela výjimečném případě CK tuto smlouvu nepotvrdí, vrátí CA zákazníkovi

neprodleně všechny jeho uhrazené platby. Zákazník však nemá nárok na náhradu

škody vůči CA.

CA nenese odpovědnost za následky pozdního obdržení podepsané Smlouvy o zájezdu

nebo za následky vzniklé vyplněním chybných údajů v této smlouvě

(upozorňujeme, že při zadávání věku cestujících je třeba uvádět věk v poslední den

čerpání služby).

CA si vyhrazuje právo nepřijmout neúplné či nesrozumitelné objednávky (např. s

chybějícím telefonním číslem) a to i bez odpovědi zákazníkovi.

IV. Cestovní doklady a pokyny

Zákazník je informován o konkrétním způsobu předání všech potřebných dokladů,

jako je ubytovací poukaz, letenka apod., emailem nebo telefonicky před začátkem

zájezdu, kdy obdrží od CA nebo CK pokyny k odletu či odjezdu.

Pokyny a doklady jsou zasílány e-mailem nebo poštou, případně mohou být

k vyzvednutí na pobočce CK. Doklady zaslané elektronicky je zákazník povinen si

řádně stáhnout a vytisknout.

U některých zájezdů "last minute" mohou být dle dispozic dané CK doklady předány

zákazníkovi na letišti nebo při odjezdu z odjezdového místa autobusu.

Zákazník je povinen si zajistit platný cestovní pas s dostatečnou dobou platnosti

(případně v rámci Schengenského prostoru platný občanský průkaz) a rovněž, pokud

to cílová země vyžaduje, platné vízum. Veškeré potřebné informace lze najít na

stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz). V případě nejasností

Vám ochotně poradí náš pracovník.

V. Platební podmínky

Informace o ceně a platebních podmínkách jsou vždy uvedeny v cestovní smlouvě.

Obecně platí (s výhradou odlišných pravidel stanovených danou CK pro daný zájezd),

že:

- u zájezdů objednávaných více jak 30 dní před odjezdem, platí zákazník zálohu

dle podmínek CK v den podpisu cestovní smlouvy a doplatek nejpozději 30 dní před

odjezdem; a

- u zájezdů objednávaných méně než 30 dní před odjezdem (včetně zájezdů last

minute) platí zákazník celkovou cenu zpravidla jednorázově v den podpisu smlouvy.

CA nenese odpovědnost za následky pozdní platby zálohy nebo doplatku ze strany

zákazníka.

VI. Storno

Před podepsáním smlouvy může zákazník zájezd stornovat bez stornopoplatků. Po

této lhůtě se storno zájezdu řídí storno podmínkami pořádající CK.

Zrušení objednávky musí zákazník doručit e-mailem či faxem do CA, která je bez

zbytečného odkladu předá CK.

VII. Reklamace

CA ze zákona nezodpovídá za kvalitu poskytnutých služeb ze strany CK a také za ni

nemůže reklamace vyřizovat. Zákazník však může reklamaci k zájezdu předat

písemně CA, která ji postoupí pořádající CK. Lhůta pro uplatnění reklamace je do 30

dnů od skončení zájezdu, popřípadě ode dne, kdy měl zájezd skončit.

VIII. Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. CA prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou

chráněny ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. a budou sloužit výhradně pro potřeby CA.

Odesláním nezávazné objednávky či podepsáním cestovní smlouvy (podle toho, co

nastane dříve) dává zákazník CA souhlas se správou, zpracováním a uchováváním

svých osobních údajů na dobu neurčitou.

Zákazník může kdykoli písemně zrušit svůj souhlas a jeho data budou z databáze CA

vymazána.

IX. Odstoupení od Smlouvy o účasti na zájezdu nebo "Přihlášky na akci" ze strany zákazníka a storno poplatky při akcích pořádaných/zajištěných CA tanzone s.r.o.

Odstoupení od "Smlouvy o účasti na jednodenním zájezdu" (dále jen Smlouva) , "Přihlášky na akci" (dále jen Přihláška) nebo rezervace jednodenního zájezdu potvrzené e-mailem  z CA ze strany zákazníka, storno poplatky u služeb organizovaných či prodávaných CA tanzone s.r.o - jednodenní zájezdy, sportovní akce, kurzy, tematické víkendy, zprostředkování ubytování a pronájmy, případně další služby - se řídí následujícími pravidly:

Zákazník má právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpání služby odstoupit od Smlouvy o účasti na jednodenním zájezdu (Přihlášky na akci...). Zákazník je povinen toto odstoupení sdělit pořadateli písemnou formou (dopis,e-mail). Přičemž platí, že toto odstoupení je vůči pořadateli účinné až ode dne, kdy pořadatel toto písemné odstoupení obdrží.

V případě odstoupení zákazníka od Smlouvy (Přihlášky, potvrzené rezervace e-mailem) o zájezdu nebo čerpání služby je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu. Nejméně však za každou zúčastněnou osobu:

10% z ceny zájezdu či služby uvedené ve Smlouvě (Přihlášce) při odstoupení od Smlouvy (Přihlášky) 30 a více dnů před zahájením zájezdu či zahájením čerpání služby,

30% z ceny zájezdu či služby uvedené ve Smlouvě (Přihlášce) při odstoupení od Smlouvy (Přihlášky) 20. do 29. dne včetně, před zahájením zájezdu či zahájením čerpání služby,

50% z ceny zájezdu či služby uvedené ve Smlouvě (Přihlášce) při odstoupení od Smlouvy (Přihlášky) od 10. do 19. dne včetně, před zahájením zájezdu či zahájením čerpání služby,

75% z ceny zájezdu či služby uvedené ve Smlouvě (Přihlášce) při odstoupení od Smlouvy (Přihlášky) od 5. do 9. dne včetně, před zahájením zájezdu či zahájením čerpání služby,

100% z ceny zájezdu či služby uvedené ve Smlouvě (Přihlášce) při odstoupení od Smlouvy (Přihlášky) 3 dny ( 72 hodin)      a méně, před zahájením zájezdu či zahájením čerpání služby.

X. Zrušení jednodenního zájezdu či zrušení jiné akce ze strany CA

CA může zrušit akci (jednodenní zájezd, sportovní akci, kurz, tematický víkend), kterou sama organizuje z důvodu malého počtu přihlášených osob. V tomto případě tuto skutečnost CA oznámí přihlášeným osobám nejpozději 3 dny před odjezdem (zahájením akce) a neprodleně vrátí již zaplacenou částku (osobně nebo na účet klienta).

XI. Organizace vlastních akcí CA - ostatní

CA nezodpovídá za zdravotní stav klientů přihlášených na turistické zájezdy či jiné akce, kde se provozuje fyzická aktivita. Klient svým přihlášením stvrzuje, že je jeho zdravotní stav a kondice dostatečné na absolvování dané akce.

CA nezodpovídá za dostatečnost a kvalitu technického vybavení klientů (kola, in-line, lyže...), přihlášených na turistické zájezdy či jiné akce (vhodné oblečení, obuv...).

CA nezajišťuje při organizaci vlastních zahraničních akcí cestovní pojištění. Toto pojištění si sjednává sám klient.

V Kunštátě, 1. 1. 2022