RAKOUSKO - JARNÍ VÍDEŇ

Procházka vznešenou metropolí

Chcete se procházet v krásném prostředí císařských a šlechtických paláců a galerií, či si prostě vychutnat nevšední atmosféru města, kde na nás z každého kroku dýchá nostalgie starého mocnářství? Pojeďte s námi do Vídně :-) 

Termín:

15. 6.  - 16. 6. 2019

Cena 2 790,-Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • 1x ubytování v hotelu u Vídně - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 1x snídani
  • průvodce


Cena nezahrnuje

  • vstupné, fakult. služby, MHD a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"


Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 680 Kč
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 70 Kč

Více informací naleznete zde:

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz  .