FRANCIE 

NORMANDIE A BRETAŇ

zahrady a středověká městečka, zámek Chantilly


Poznávací zájezd do Normandie a Bretaně do nejkrásnějších zahrad, hradů a opevněných městeček. Po cestě je zastávka v Remeši a budete pokračovat severně od Paříže, kde navštívíte honosný zámek Chantilly a středověký Senlis. V Normandii navštívíte zahrady Bois des Moutiers a Brécy, města Honfleur a Caen, seznámíte se symbolem Francie klášterem Mont-St.-Michel. Dále na Vás čekají opevněná města Fougères, Vitré a středověké Vannes a navštívíte nejznámější hrad Bretaně Josselin. 

Užijte si poklidnou atmosféru malých středověkých městeček a toulky zahradami.


Termín zájezdu: 

01. 07. - 07. 07. 

Cena: 11 590,-

Cena zahrnuje:

  • dopravu lux. klim. busem
  • 5x ubytování v hotelu***/** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
  • 5x snídani
  • pobytovou taxu
  • průvodce

Cena nezahrnuje:

  • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek

  • 1lůžk. pokoj 3800 Kč (povinné při nedoobsazení)
  • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 250 Kč

Více informací naleznete zde

Tento zájezd si můžete objednávat na tel: 516 410 576 nebo na infotanzone@email.cz  .